PADĚLKY

Dle platné legislativy se za padělek pokládá výrobek nebo zboží, na kterém je uvedeno označení shodné či zaměnitelné s ochrannou známkou, a to bez souhlasu jejího vlastníka. Nedovolené užití chráněného označení zahrnuje rovněž jeho uvedení na obalech, etiketách, letácích, prospektech, návodu k použití, záručních listech výrobku apod. bez ohledu na to, zda jsou předkládány samostatně či spolu s výrobkem. Neoprávněným osobám je rovněž zakázáno užívat chráněné označení původu nebo zeměpisné označení.

Podobnou kategorii představují nedovolené napodobeniny jako kopie výrobku (nebo jeho části) pořízené bez souhlasu vlastníka autorského práva nebo příbuzných práv nebo práva k průmyslovému vzoru.

Protiprávního jednání se dopouští také ten, kde bez souhlasu vlastníka patentu či užitného vzoru vyrábí, nabízí k prodeji nebo využívá pro průmyslové nebo komerční účely chráněné technické řešení.

Případy porušování práv k průmyslovému vlastnictví lze řešit soukromoprávními prostředky (např. žalobou u civilního soudu) nebo prostřednictvím veřejnoprávních institucí: Celní správa České republiky, Česká obchodní inspekci, Státní zemědělská a potravinářská inspekci, živnostenské úřady; v dané oblasti je oprávněna zasáhnout také Policie České republiky. V případě úmyslného porušení práv k průmyslovému vlastnictví se může jednat o trestný čin a jeho pachatele lze potrestat odnětím svobody, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Jestliže máte podezření, že dochází k porušování Vašich práv k průmyslovému vlastnictví, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujete nás

Grantový program pro malé a střední podniky i v roce 2024

Také letos je spuštěn grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z Evropské unie chránit jejich práva z průmyslového vlastnictví. Přihlašovatelům může být proplaceno až 75% ze správního poplatku. PROTO NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE DOTAČNÍ PROGRAM!! V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Ochrana průmyslových práv vzhledem k situaci na Ukrajině

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky poskytuje přihlašovatelům a majitelům průmyslových práv z Ukrajiny podporu a v řízeních o jejich právech, např. při schvalování žádostí o prodloužení úředních lhůt, bude vždy zohledňovat aktuální situaci s ohledem na daný právní rámec. Více informací zde