TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Technická řešení lze chránit formou patentu nebo užitného vzoru. Možný je však i souběh obou forem ochrany.

Patent se uděluje na technická řešení splňující následující podmínky:

  • novost
  • výsledek vynálezecké činnosti
  • průmyslová využitelnost

Vedle výrobků a technologií lze udělit patent také pro léčiva, chemicky vyrobené látky, průmyslové produkční mikroorganismy, biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Platnost patentu uděleného v České republice trvá 20 let od podání přihlášky. Na chráněnou účinnou látku u léčiv a přípravků na ochranu rostlin lze udělit dodatkové ochranné osvědčení (SPC) a prodloužit tak platnost patentu o 5 let. Bez souhlasu vlastníka patentu nesmí nikdo využívat chráněné technické řešení.

Patentovou ochranu v zahraničí lze získat národní cestou nebo prostřednictvím Evropského patentu ve členských státech Evropské patentové organizace (EPO), resp. prostřednictvím mezinárodního patentu podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), kdy jediná přihláška může zajistit ochranu v téměř 150 státech.

U technických řešení s nižší vynálezeckou úrovní lze využít institutu užitného vzoru a dosáhnout ochrany jednodušší, rychlejší a méně nákladnou cestou. Užitným vzorem je možno chránit nová a průmyslově využitelná technická řešení přesahující rámec odborné dovednosti. Tento druh ochrany však nelze aplikovat na způsoby výroby nebo pracovní postupy a biologické reproduktivní materiály.

Před přihlášením technického řešení k ochraně doporučujeme provést rešerši na mj. zjištění dosavadního stavu techniky.

 

Grantový program pro malé a střední podniky i v roce 2024

Také letos je spuštěn grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z Evropské unie chránit jejich práva z průmyslového vlastnictví. Přihlašovatelům může být proplaceno až 75% ze správního poplatku. PROTO NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE DOTAČNÍ PROGRAM!! V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Ochrana průmyslových práv vzhledem k situaci na Ukrajině

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky poskytuje přihlašovatelům a majitelům průmyslových práv z Ukrajiny podporu a v řízeních o jejich právech, např. při schvalování žádostí o prodloužení úředních lhůt, bude vždy zohledňovat aktuální situaci s ohledem na daný právní rámec. Více informací zde